Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky internetového predaja zdravotníckych pomôcok a doplnkového tovaru prostredníctvom webového sídla www.prosum.sk

Predávajúcim – Prevádzkovateľom internetového predaja je spoločnosť:

Obchodné meno: PROSUM SK, s.r.o.

Sídlo: Pod záhradami 2455/62 , 841 02 Bratislava- časť Dúbravka

IČO: 53581580

IČ DPH:  SK212142522

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 150565/B

Zastúpenou: Mgr. Ondrej Hrivnák , MPH

Kupujúcim podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci“). Na objednávanie Produktov prostredníctvom internetového Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránke internetového výdaja. Produktom sa rozumejú výživové doplnky, kozmetické produkty a zdravotnícky materiál, materiál osobnej starostlivosti, tovar do domácnosti, ochrana a podpora zdravia ponúkané Predávajúcim prostredníctvom internetového výdaja.

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom Obchodu na doméne www.prosum.sk ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť iba spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete. 

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je aj Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady zakúpeného tovaru, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.  

 

2. Kupujúci /Objednávka Produktov / uzavretie Kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberá z aktuálnej ponuky produktov na internetovej stránke Obchodu, pričom produkty sú z dôvodu prehľadnosti a ľahšieho vyhľadávania zaradené do príslušných kategórií (napr. COVID, kozmetika atď.)

Jednotlivé produkty obsahujú stručný popis Produktu. 

Predávajúci prehlasuje, že jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informuje Kupujúceho pred odoslaním objednávky o hlavných vlastnostiach Produktu.

Pri jednotlivých Produktoch na internetovej stránke Obchodu je uvedená cena Produktu, za ktorú môže Kupujúci Produkt objednať. Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH, ktorej výška je uvedená pri každom produkte. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a cena Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetovej stránke Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uverejnením zmenenej ceny daného Produktu na internetových stránkach Obchodu.

Kupujúci môže uskutočniť nákup Produktu prostredníctvom internetovej stránky Obchodu, a to vyplnením a odoslaním objednávky.

Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke ani zriadenia zákazníckeho konta Kupujúci však môže uskutočniť nákup aj ako registrovaný zákazník prostredníctvom svojho konta na základe predchádzajúcej registrácie.

Po vybratí Produktu Kupujúci potvrdí výber Produktu kliknutím na tlačidlo „DO KOŠÍKA“, čím sa vybraný Produkt pridá do elektronického nákupného košíka (ďalej len „Nákupný košík“). Obsah Nákupného košíka sa zobrazí po kliknutí na ikonu Nákupného košíka v pravej časti obrazovky. V rámci obsahu Nákupného košíka sa Kupujúci zobrazí zoznam Produktov vložených do Nákupného košíka, množstvo, cena jednotlivých Produktov ako aj celková cena Produktov vložených do Nákupného košíka. Kupujúci môže upravovať obsah Nákupného košíka odstránením alebo pridaním Produktov z alebo do Nákupného košíka. Po ukončení nákupu Kupujúci zvolí jeden z ponúkaných spôsob dopravy a platby a potvrdí obsah Nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Po zobrazení formuláru na vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov Kupujúci vyplní tento formulár. V rámci formuláru vyplní všetky údaje označené ako povinné a je oprávnený vyplniť aj ďalšie nepovinné údaje. 

Povinné údaje o Kupujúcom sú:

  • meno a priezvisko Kupujúceho;
  • adresa Kupujúceho;
  • elektronická adresa Kupujúceho;
  • telefónne číslo Kupujúceho.

Údaje uvedené v objednávke Produktov sú Predávajúcim považované za úplné, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci.

Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Po doručení objednávky Predávajúcemu sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Predávajúcemu, o čísle objednávky a o zaslaní potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. Kupujúcemu je na ním uvedenú emailovú adresu bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej len „Potvrdzujúci e-mail“). Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie. 

Potvrdzujúci e-mail sa považuje za akceptovanie objednávky. Okamihom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu teda dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sú predmetom danej objednávky (ďalej len „Kúpna zmluva“). V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu alebo do okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu.

Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Produkt a Kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace  náklady, v prípade, že sa aplikujú. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní Kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša Kupujúci. 

Kupujúci môže upravovať objednávku až do okamihu odoslania objednávky.

Produkt, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú je zobrazený na internetovej stránke Obchodu. 

V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je dostupný vôbec, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o  náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná Predávajúcim Kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu,  a Kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim Kúpna zmluva. V prípade, že Kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, Kúpna zmluva nevznikne. 

Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci sa s Predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho odseku, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. 

3. Vybavenie objednávky

Predávajúci vybaví prijatú objednávku a objednané Produkty odovzdá na prepravu k Kupujúcemu bez zbytočného odkladu. 

Predpokladané termíny doručenia objednaných Produktov uvádzané na internetovej stránke Obchodu a v Potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre Predávajúceho záväzné. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má Predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade, že si Kupujúci zvolí v objednávke Produkty s rozdielnym časom dodania, Objednávka bude odovzdaná na prepravu ku Kupujúcemu po skompletizovaní všetkých objednaných Produktov.

V prípade, že Kupujúci zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Predávajúceho alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaných Produktov, Predávajúci vybaví prijatú objednávku a ňou objednané Produkty distribuuje až po pripísaní príslušnej sumy zodpovedajúcej danej objednávke na účet Predávajúceho. V takomto prípade lehoty na dodanie objednaného Produktu začnú plynúť až od momentu pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. O podaní objednaných Produktov na dopravu Kupujúcemu a o zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov v odbernom mieste Predávajúceho bez zbytočného odkladu upovedomí Kupujúceho, a to e-mailom odoslaným na e-mail Kupujúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Produktu Kupujúcim.

Predávajúci vystaví na plnenia dodávané Kupujúcemu na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Faktúra bude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra bude vystavená (elektronicky) a po prevzatí objednávky Kupujúcim bude odoslaná e-mailom na e-mail Kupujúceho. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení daňového dokladu meniť. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

Kupujúci je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Kupujúcim vystornovaná ani Predávajúcim odmietnutá.

Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nevyhnutné objednané Produkty doručovať Kupujúcemu opakovane a/alebo mu ich doručiť iným spôsobom než spôsobom zvoleným Kupujúcim v príslušnej objednávke, Prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu takýchto nákladov.

4. Platobné podmienky a doprava Produktov

Predávajúci umožňuje Kupujúcemu využiť nasledovné spôsoby dopravy objednaných Produktov 

  • kuriérom
  • prostredníctvom služby Packeta.

Cena Dopravy je uvedená v časti Doprava produktov pri konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny ponúkaných spôsob dopravy objednaných Produktov, zmenu ceny Dopravy ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetových stránkach Obchodu. Táto zmena ceny a spôsobu Dopravy sa nevzťahuje na cenu a spôsob Dopravy pred uvedením tejto zmeny na internetových stránkach Obchodu.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny, a to:

  • bezhotovostne na bankový účet predávajúceho Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy; alebo 
  • v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku pri dodávke prostredníctvom zmluvného kuriéra alebo na výdajnom mieste Packeta.

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment – napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje , detská výživa a pod. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Obchodné podmienky – Reklamačný formulár

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa jeho osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

6. Zodpovednosť za vady a uplatňovanie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom atď.) . Neskoršie reklamácie tohto typu nebude Predávajúci akceptovať. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:  množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená doba spotreby (exspiračná doba), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Čo sa nepovažuje za vadu, ktorú možno úspešne reklamovať: nepotrebnosť tovaru (tovar nechcem, lebo mám doma podobný); dodatočná nespokojnosť s cenou (niekde inde ho majú lacnejší); nespokojnosť s účinkami tovaru (krém mi nevyhovuje, je príliš mastný a pod.); Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať; Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený); boli porušené ochranné plomby na tovare; tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby); vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou; vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.

Podrobnosti o postupe pri uplatňovaní reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie sú upravené v samostatnom dokumente v časti Reklamačný poriadok.

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

  • doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho  o nápravu, alebo
  • márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2022

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

Pri nákupe Produktu sú pre Kupujúceho a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

 

V Bratislave dňa 30.04.2022